Pastorační dopis

Pastorační dopis
Sestry a bratři v Kristu, v postním období, ve kterém se nyní nacházíme,
zpravidla zkoumáme sami sebe a zamýšlíme se nad otázkami vlastní víry a tak vám nabízím výňatky ze zamyšlení brněnského bratra biskupa Petra Šandery.
Kéž jsou vám k užitku: „Rozměry“ biblické víry


1. Hebrejský pojem víra se odvozuje od kořene ́mn (od toho amen),
což znamená být pevný, stálý, - pravdivý. Víra je pravda. To pevné, co obstojí; nejskutečnější skutečnost.

2. Víra se děje mezi Bohem a člověkem. I Bůh věří.
To znamená, že je pevný, pevně stojí za svým slovem, za svými plány s tímto světem, ale taky s každým z nás.
– Ježíš doslova říká: „Mějte víru Boží.“ Tedy: Mějte víru tak pevnou jako Bůh. Nepochybujte.

3. Věřit znamená stát pevně ve Slovu Boha, v jeho zaslíbeních; Nepropadat beznaději.
Upnout se na to, co přichází od Boha, co ještě není vidět. Věřit navzdory zkušenosti . Žít v noci, ale pevně počítat s tím, že přichází den, i když je ještě úplně tma.

4. Uvěřit znamená přijmout osobně, konkrétně a jednoduše tuto perspektivu: Bůh je
Otec. Bůh je s námi. Bůh je mocný. Bůh chce i na nás naplnit svá zaslíbení. Žijeme ve světě,
který má své zákonitosti, avšak Bůh před námi současně otevírá nový rozměr / nový svět. 
Nemusíš zůstat uvězněn v perspektivě světa, můžeš vejít do svobody Boží.

5. Uvědomění si: nerozebírat tolik problémy (To není ignorování problému.), spíš se učit v problému vyhlížet Boha.
Učit se vidět (v těžkostech) jeho moc (On nezná bezvýchodné situace) a spojovat svůj život s jeho záměry.

6. Víra je zápas o víru.
Víra je stále napadána a zkoušena.
– Věřit znamená o víru bojovat – odolávat, pevně stát.
Vydržet a pořád počítat s Bohem a čekat na něj. Volat třeba jen: Pane. V nemoci, v těžkostech, v nedorozuměních, v nepřátelských útocích.

7. Povzbuzovat se ve víře.
Každý jsme postaven do zápasů víry.
Jde o to, abychom si navzájem pomáhali ve víře, abychom si ukazovali a navzájem připomínali Boží moc a přítomnost.
Jsou chvíle, kdy nám to musí říct někdo druhý. Velmi citlivě a jemně, ale taky jasně.
Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.
Nejde totiž jen o mou víru, nýbrž o víru každého mého bratra a každé mé sestry.
Nejde jen o to, aby má víra obstála před Bohem, nýbrž aby obstáli taky druzí.
Ať tedy věrný Bůh – posílí naši osobní i společnou víru. Amen. Amen.
Drahos